Privacyverklaring

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring hebben wij opgesteld om u te informeren over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Contactgegevens

De persoonsgegevens worden verwerkt door:

Viraeda
Waterdijk 2, 7433 RC Schalkhaar
Tel: 06-82064508
Email: info@viraeda.nl
KvK nummer 60753137

Viraeda verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de website, email, telefoon en app. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening.

Persoonsgegevens

Viraeda verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
 • Geboortedatum en –plaats
 • Geslacht
 • Werkervaring
 • Competenties en interessegebieden
 • Testrapportages
 • Gespreksverslagen
 • Inhoud van communicatie
 • IP-adres
 • KvK-nummer
 • Btw-nummer
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door het invullen en versturen van het contactformulier op deze website, in correspondentie, tijdens gesprekken, per telefoon of face to face.

Doeleinden

Viraeda verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Het onderhouden van contact;
 • Het uitvoeren van de overeenkomst;
 • Het bieden van een persoonlijk coachtraject;
 • Het bieden van teamcoaching;
 • Een goede en efficiënte dienstverlening;
 • Het beheer van het cliëntenbestand;
 • Het verrichten van administratieve handelingen;
 • Verbetering van de dienstverlening;
 • Facturering;
 • Het innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;
 • Marketing;
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen;
 • Het voldoen aan de eisen voor beroepsregistratie en certificering;
 • Het voeren van geschillen;
 • Het kunnen aanbieden van gepersonaliseerde advertenties en informatie op de website (zie ook de tekst onder het kopje profilering);

Grondslagen

Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan uw overeenkomst, dan wel om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting.

Tevens verwerken wij persoonsgegevens, omdat Viraeda hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:

 • Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van haar dienstverlening;
 • De bescherming van haar financiële belangen;
 • De verbetering van haar diensten;
 • Beveiliging en het beheer van haar systemen;
 • Beroepsregistratie en certificering.

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Verstrekking aan derden

In het kader van haar dienstverlening kan Viraeda persoonsgegevens uitwisselen. Viraeda kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden, zoals de IT-leveranciers van onze website en onze systemen. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt:

 1. Moneybird
  Op het moment dat u zich aanmeldt bij ons als klant of als leverancier gaat optreden, wordt er door ons informatie opgevraagd en opgeslagen in de daarvoor bestemde plaats binnen Moneybird. De gegevens die dit betreft:
 2. Hosting
  De e-mail van Viraeda wordt gehost bij Domeinwinkel (KVK: 60537612). Als u contact opneemt via de formulieren op de website of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Domeinwinkel. De website en back-ups van de website worden ook gehost bij Domeinwinkel.
 3. Office 365
  Viraeda heeft gekozen voor Microsoft office 365 en maakt daardoor gebruik van de officeprogramma’s en OneDrive. OneDrive is een beveiligde Cloud-omgeving op een Europese server van Microsoft.
 4. Coaching Nederland – UpGuide
  Viraeda maakt gebruik van het systeem UpGuide via Coaching Nederland BV (KVK: 34369441) voor het begeleiden van coachees. UpGuide wordt beheerd door Impr0ve-IT BV (KVK: 32070011) en Coaching Nederland.

Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer Viraeda aan een wettelijke verplichting moet voldoen. Viraeda zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.

Doorgifte van uw gegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER)

De EER is de Europese Economische Ruimte, bestaande uit de landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. Uw gegevens kunnen door derden buiten de EER worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn of Facebook in het contact met u. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren

Viraeda zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, omdat Viraeda zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Hoe wij uw gegevens beveiligen

Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft Viraeda passende beveiligingsmaatregelen genomen.  

Uw rechten

U heeft het recht om Viraeda een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kunt u Viraeda verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar: info@viraeda.nl.

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Viraeda, laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring

Viraeda kan deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 01-05-2020.